Skip to content Skip to footer

Aktivitetet e BQU

Në kuadër të fondit të BQU-së janë:
2985 Tituj
5386 Ekzemplarë
Këta tituj janë përpunuar në sistemin e integruar bibliotekar ALEPH 500. Përdoruesit mund të kenë qasje përmes katalogut elektronik në koleksionet bibliotekës.

Libra të pranuar si dhuratë gjatë vitit 2023 janë:
9 Tituj
18 Ekzemplarë

Ekzemplar të detyrueshëm të pranuar gjatë vitit 2023 janë:
12 Tituj
36 Ekzemplarë

Në mungesë të hapësirave BQU nuk ka pranuar për ruajtje disertacione të doktoratave.

Statistikat e shërbimit me përdorues:

Të dhënat janë numri i përgjithshëm i përdoruesve të cilët frekuentojnë hapësirat e BKK si dhe shërbehen me fondet e të dy bibliotekave BKK dhe BQU. Ky raport vlen për vitin 2023.

 

Tab. 1. Tabela e shërbimeve me materiale bibliotekare në BQU/ BKK

Forma e shërbimit Tipi i materialit i kërkuar
Libër Gazetë Revistë Gjithsej
Porosi 1383 2011 1631 5025
Realizime 1340 2003 1628 4971
Mungesa 43 8 3 54
Rezervime 3163 2733 1747 7643
Shkarkime 1816 1822 1642 5280

 

Tab. 2. Tabela e lexuesve të cilët kanë frekuentuar sallat e leximit në objektin e BKK

Salla qendrore Salla e periodikut Kabinetet (salla spe.) Lexues të huaj. Gjithsej
7059 727 137 10 7933
Përdorues të Arkivit Medial Tipi i materialit  Gjithsej
Revista Gazeta 303
133 170