Skip to content Skip to footer
Ligji nr. 04/l-097 për Bibliotekat
Statuti i BQU-së Nr. 161, datë 16.1.2014
Rregullorja për organizimin e brendshëm
Memorandum Mirëkuptimi Nr. 817, datë 15.4.2013